Verenigingsreglement

Verenigingsreglement (maart 2008, aangepast mei 2018) 

1. Parkregels

 • Fietsen en bromfietsen dienen uitsluitend gestald te worden op de daartoe bestemde plaatsen bij de ingang van het tennispark.
 • Honden dienen op het park aangelijnd te zijn.
 • Bekendmakingen alleen op daarvoor bestemde borden of op de website. Zonder toestemming van de bestuursleden mogen geen voorwerpen aan de wanden (binnen in of buiten) van het paviljoen worden bevestigd.
 • De baanverlichting gaat om 23.00 uur uit en de bar sluit om 23.30 uur. Ontheffingen van het sluitingstijdstip en/of het branden van de baanverlichting dienen tenminste vier weken van tevoren te zijn aangevraagd bij het bestuurslid "park & paviljoenbeheer”.
 • De weg naar de banen is over de aangelegde paden. Als je van de baan af komt, en er is niemand meer op de baan, doe dan de verlichting uit.

2. Baanregels      

2a Algemeen

 1. Men dient altijd af te hangen als men wil spelen en behoort aanwezig te zijn èn aanwezig te blijven op het tennispark.
 2. De wachtstand mag alleen gebruikt worden als de baan bezet is. De speeltijd op alle banen bedraagt 45 minuten, zowel voor enkel- als dubbelspel.
 3. Men kan uitsluitend afhangen met minimaal twee personen. Alleen na het verstrijken van de speeltijd (speeltijd is minimaal 45 min. + de tijd dat anderen je niet afhangen) mag er opnieuw worden afgehangen.
 4. Bijhangen van een pas tijdens de reguliere speeltijd is toegestaan zonder dat de tijd wordt aangepast.
 5. Men dient te spelen op de baan en de tijd waarvoor men heeft afgehangen.
 6. Tijdens training of lessen mag met de spelerspas niet afgehangen worden. Als een training of tennisles uitvalt, dan blijven de hiervoor gereserveerde banen beschikbaar voor de leden die op de geplande tijd training of les hebben.
 7. Jeugdleden t/m 12 jaar mogen tot 18.00 uur tennissen. Samen met een seniorlid, mits die lid is, op dezelfde baan tot 20.00 uur. Jeugdleden van 13 t/m 17 jaar mogen tot 20.00 uur tennissen. Deze regels gelden niet op vrijdag, zaterdag en zondag.
 8. De voorrang op de banen van de meest voorkomende categorieën is als volgt:
  • KNLTB – competitiewedstrijden
  • Selectietrainingen op maximaal twee banen
  • Toernooien (zie toernooien en baangebruik)
  • Thema- en cyclustrainingen
  • Jeugd op woensdagmiddag (banen 1 t/m 4 zijn voor de jeugd).
  • Interne evenementen, die zijn goedgekeurd door het bestuur.
  • Aan derden door het bestuur ter beschikking gestelde banen.
  • Bij alle georganiseerde activiteiten zal er zoveel mogelijk vanuit worden gegaan, dat er in principe twee vrije banen zijn voor recreatief tennis.
  • In uitzonderlijk gevallen beslist het bestuur op verzoek van de organisatie.
  • Tijdens prestatieve toernooien mag de toernooicommissie vanaf 21.30 uur de 2 vrije banen gebruiken als zij dat nodig vindt. Deze regel geldt voor de toernooien:
   • Het Rooiseheide toernooi (training gaat door)
   • Het 35+ toernooi (training gaat door)
   • De clubkampioenschappen (geen training)
   • Open Hopbel TVE toernooi (tot 19.00 uur op 2 banen training, Indien nodig mogen alle banen gebruikt worden tot het finale weekend))
   • Bij het spelen op de 2 vrije banen tijdens toernooien hebben niet-toernooideelnemers voorrang op toernooideelnemers. De toernooicommissie dient deze regel te ondersteunen en te respecteren. Een toernooideelnemer is iemand die ingeschreven staat voor een toernooi.
 9. Gebruik van de banen bij winterse perioden:
  • Er mag getennist worden tot -10 graden Celsius. Bij rijpaanslag op de banen mag er getennist worden, maar let op voor de gladheid. Spelen is dan voor eigen risico!
  • Bij ijzel is het verboden om de banen te betreden en bespelen.
  • Bij sneeuw is het verboden om de banen te betreden en bespelen.
  • Gedurende de dooiperiode is het verboden om gebruik te maken van de tennisbanen.
  • De vorst moet uit de tennismat en ondergrond zijn, alvorens er weer getennist kan worden.
  • Ingeval van bovengenoemde situaties wordt u via de website geinformeerd over de stand van zaken. Om de 2 dagen wordt bekeken hoe de situatie is.      

2b Introductiekaartjes

 1. Introducés mogen alleen spelen met een geldig introductiekaartje en uitsluitend met een lid van onze vereniging.
 2. Introductiekaartjes kosten € 2.00 voor senioren en € 1.00 voor jeugdleden.
 3. Introductiekaartjes zijn één dag geldig. Elk lid mag maximaal vijf introductiekaartjes per jaar kopen.
 4. Deze kaartjes zijn verkrijgbaar bij de uitgiftepunten die in de jaarlijkse ledenlijst staan vermeld.
 5. Bij het kopen van een introductiekaartje dient u uw spelerspas mee te nemen ter identificatie.
 6. Introducés mogen niet na 18.00 uur tennissen, behalve op zaterdag en zondag.
 7. Introducés mogen niet tennissen tijdens toernooien en KNLTB competitieactiviteiten.      

2c Noodpas (is géén tijdelijke of introductiepas)

 1. Een verenigingslid die zijn of haar tennispas is vergeten, kan aan de bar een noodpas kopen voor die avond.
 2. De noodpas wordt op naam en datum uitgegeven door een lid van de barcommissie (dus dit kan alleen als de bar geopend is, geen bar open; dan naar huis).
 3. De kosten voor de noodpas per avond, is gelijk aan die van een introductiepas voor senioren t.w. € 5,00. Het statiegeld is € 3,00 . Misbruik kan een bestuurlijke maatregel tot gevolg hebben.

3. Toernooiregels

 1. Tijdens de meeste toernooien wordt gespeeld volgens de regels van de KNLTB.
 2. Alle deelnemers dienen zich naar behoren en overeenkomstig het toernooireglement, baanregels en aanwijzingen van de organisatie te gedragen en te kleden.
 3. Voor interne recreatieve toernooien wordt een gering bedrag aan inschrijfgeld gevraagd. Dit is maximaal € 4,00 per onderdeel.
 4. De prestatieve toernooien zijn:
  • Schijndelse kampioenschappen,
  • Rooiseheidetoernooi,
  • Clubkampioenschappen,
  • Open toernooi en
  • Open 35+ toernooi.
 5. Tijdens de toernooien Rooiseheide Toernooi, Open 35+ toernooi, clubkampioenschappen en Schijndelse Kampioenschappen wordt er tot 19.00 uur getraind volgens rooster en na 19.00 uur op maximaal 2 banen.
 6. De toernooiorganisatie is belast met:
  • Het opzetten van het toernooi, waaronder de voorbereiding en begeleiding, alsmede de vaststelling van de eindrangschikkingen.
  • Het beslissen in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
  • De advisering inzake het treffen van sanctiemaatregelen door het bestuur of KNLTB in verband met overtreding van de toernooiregels.
  • De toernooiindeling zal minstens 7 dagen voor aanvang van het toernooi bekend gemaakt worden.

4. Normen en waarden

Naast de officiële regels die nageleefd dienen te worden, zijn er altijd normen en waarden van toepassing, die als een soort van vanzelfsprekendheid kunnen worden beschouwd. Voor een prettig verenigingsklimaat is het bijvoorbeeld van belang dat:

 1. Iedereen medeverantwoordelijk is voor het naleven van de regels.
 2. Er respect voor elkaar is.
 3. Iedereen verantwoordelijk is voor het schoon houden van park en paviljoen.
 4. Gebruikte spullen op zijn plaats worden teruggezet.
 5. Lege kopjes en glazen terug naar de bar worden gebracht.
 6. Wedstrijden eerlijk en sportief worden gespeeld. Daarbij past géén schuttingtaal.

5. Rookbeleid

Ter uitvoering van het rookbeleid zijn binnen de vereniging de volgende regels opgenomen.

 1. Het is niet toegestaan te roken in het gehele paviljoen.
 2. Alleen buiten mag er gerookt worden.

6. Bestuurlijke maatregelen

Bij overtreding van de reglementen en fatsoensnormen heeft het bestuur de bevoegdheid om de volgende sancties te nemen:

 1. Schriftelijke waarschuwing Opleggen van een boete van € 23,00
 2. Voorlopige schorsing van maximaal 2 maanden
 3. Schorsing van maximaal 2 maanden
 4. Royering als lid van de vereniging
 5. Tweemaal schorsen in één kalenderjaar heeft royering tot gevolg.

Schorsing en royering wordt bekend gemaakt in het clubblad, terwijl royering bovendien bekend gemaakt wordt in de algemene ledenvergadering.  In de Algemene Leden Vergadering van mei 2018 is dit Verenigingsreglement goedgekeurd. Alle bestaande reglementen komen te vervallen.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingsvoorstellen te doen. Deze wijzigingsvoorstellen worden voorgelegd in de eerstvolgende ALV. Het bestuur beschikt over een eigen email adres. Heeft u zinvolle tips, suggesties of vragen, laat het ons weten via een mailtje naar [email protected] Als bestuur nemen wij altijd de moeite een berichtje te beantwoorden. U mag ons aanspreken op onze verantwoordelijkheden, wij doen dat ook.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 547 7222

Address

Rooiseheide 12
5481 SG Schijndel